โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่