โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. จัดการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความสมานฉันท์สันติวิธี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ
3. พัฒนาการสื่อสารสู่ระบบสากล
4. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
5. พัฒนาการบริหารจัดการ บุคลากร งบประมาณ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และสร้างสัมพันธ์ ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง