โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนวัดประชาวงศารามเดิมชื่อ“โรงเรียนบ้านกรูด”ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๘๓ 
หมู่ที่ ๕ ตำบลกรูด อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาแยกเป็นหมู่ที่ ๓ ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแยกตำบลกรูดออกเป็น ๒ ตำบล คือตำบลตะปาน และตำบลกรูด (บ้านกรูด)หมู่ที่ ๓ เดิมได้เปลี่ยนมาเป็นหมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         อาคารหลังแรกเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงจากพื้นที่ขนาด ๕x๙ เมตร เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีนักเรียน ๔๙ คน ครู  ๒ คน มีนายถนอม อนุจันทร์ เป็นครูใหญ่ โดยแยกนักเรียนมาจากโรงเรียนวัดทุ่งเซียด และโรงเรียนบ้านแม่แขก ต่อมาอาคารเรียนชำรุดจึงไปเรียนบ้านนายศรีพ้ง แซ่ลิ้ม จนซ่อมอาคารเรียนแล้วเสร็จ การปรับปรุงพัฒนาได้มีมาตามลำดับ โดยมีบุคคลที่เป็นผู้นำดังนี้
          - นายเคลื่อน มาสังข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          - พระครูชูวงศ์ ฐิตวุฑฒิ เจ้าอาวาสวัดประชาวงศาราม
          - นายเชื่อม อินทรกำเนิด
          - นายประดิษฐ์ อินทรกำเนิด

         พ.ศ.๒๕๑๒ ได้ขอเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนบ้านกรูด” เป็น “โรงเรียนวัดประชาวงศาราม” ซึ่งขณะนั้นได้ย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ในที่ดินแปลงใหม่อาณาเขตติดกับวัดประชาวงศาราม ซึ่งเป็นที่ดินสงวนในสมัย นายวรรณ อินทรกำเนิด เป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้นำนักเรียนเข้าเรียนเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๘ 

        วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนโครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับโรงเรียนแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

        ปัจ
จุบันโรงเรียนวัดประชาวงศารามมี นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน