โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565
 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
17
14
31
1
อนุบาล 3
12
7
19
1
รวม อนุบาล
29
21
50
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
18
11
29
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
15
7
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
13
14
27
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
18
18
36
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
12
16
28
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
14
15
29
1
รวมประถม
90
81
171
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
21
102
221
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
14
5
19
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
21
9
30
1
รวมมัธยมต้น
56
33
89
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
175
135
310
11

ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2565