โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ คงอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุทธิดา แสงแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2