โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 (แบบ 017)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 493,200.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 (สปช.105/29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 1,876,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3 (สปช.105/29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 1,768,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด (แบบ 312)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 197,500.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.205/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 1,200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 125,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ : 130,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู (แบบกรมสามัญ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 65,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม ลำดับที่ 1 (แบบ 401)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 55,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม ลำดับที่ 2 (แบบ สปช.601/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 40,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม ลำดับที่ 3 (แบบ สปช.601/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 55,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม ลำดับที่ 4 (แบบ สปช.601/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 55,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม ลำดับที่ 5 (แบบ สปช.601/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 35,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม ลำดับที่ 6 (แบบ สปช.601/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 90,900.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 163,100.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ (แบบ ฝ.33)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30 (พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 50,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
เพิ่มเติม..