โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ สุขมล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0873884829
อีเมล์ : sudaratfearn@hotmail.com

นางสาวนฐพร ทองย้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3