โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววริยา มุขตา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายอภิสิทธิ์ อินทศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุดารัตน์ พรหมทอง
ครูผู้ช่วย