โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
คณะผู้บริหาร

นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมลฤดี อ่อนทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา