โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเตือนใจ สังข์กูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : tuenjai7122@gmail.com

นางสาวกนกวรรณ สถาพรหม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4