โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเจมจิรา สิงหะพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวกรรณิการ์ นาคเสนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2