โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดประชาวงศาราม เรื่อง ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ วิชาเอกภาษาไทย
ประกาศโรงเรียนวัดประชาวงศาราม
เรื่อง  ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ วิชาเอกภาษาไทย
.....................................................

 
           บัดนี้การดำเนินการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ โดยเรียงลำดับที่ตามคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
           บัญชีผู้ผ่านการสรรหานี้ ไม่มีการขึ้นบัญชี เมื่อจ้างได้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว บัญชีนั้นเป็นอันยกเลิก หากตรวจพบในภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหารายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้าง หรือสั่งยกเลิกการจ้าง แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
         ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม หากผู้ใดไม่สามารถไปรายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ได้รับการจ้าง 
         
          รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง  คือ  นางสาวพรรณกาญจน์ เกตุยาว  


         ให้นำเอกสารต่อไปนี้ไปแสดงในวันรายงานตัว
  1. สำเนาปริญญาบัตร                            จำนวน  ๒  ฉบับ
  2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน         จำนวน  ๒  ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน  ๒  ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน                           จำนวน  ๒  ฉบับ
  5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
  7. สำเนาสุมดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน สาขาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน  ๑ ฉบับ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 114 ครั้ง