โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดประชาวงศาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ วิชาเอกภาษาไทย
ประกาศโรงเรียนวัดประชาวงศาราม
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
 -------------------------------------
              ตามที่ โรงเรียนวัดประชาวงศารามได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาไทย ตามประกาศลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาไทย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้
 

กำหนดสอบคัดเลือก   วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

                               เวลา  09.00 - 09.30  น.     สอบข้อเขียน                สถานที่  ห้องประชุมประชารัฐ
                               เวลา  09.35 - 10.30 น.      สอบปฏิบัติการสอน       สถานที่  ห้องปฏิบัติภาษาอังกฤษ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
                               เวลา  10.45 น.                  สอบสัมภาษณ์              สถานที่  ห้องประชุมประชารัฐ

          ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่สอบ วัน เวลา และวิชาที่ทดสอบโดยละเอียด และให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
          ในการสอบครั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 แผน สำหรับใช้ในการสอบปฏิบัติการสอน กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 26 คน) และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ด้วย
  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดประชาวงศาราม   ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาไทย
 
เลขที่ผู้สมัคร เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ -  สกุล หมายเหตุ
001 1819900257155 นางสาวพรรณกาญจน์ เกตุยาว  
002 1849701104294 นางสาวภัทรา แกล้วหาญ  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565,17:56   อ่าน 121 ครั้ง