โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาที่ 3
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดณะครูโรงเรียนวัดประชาวงศาราม
ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลที่ 2 - ประถมศึกษาที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ กองบิน และ ALOUD CAFE เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2566,22:16   อ่าน 41 ครั้ง