โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดประชาวงศารามเข้ารับการประเมินรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก จ ากคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ร ะดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 (นคร ศรีธร ร มราช สงขลา ชุมพร พัทลุง
และสุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดประชาวงศารามขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม ทำให้การประเมิน
ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,06:24   อ่าน 69 ครั้ง