โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม”
องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ได้กำหนดจัดทำโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประชาวงศาราม โรงเรียนบ้านสหกรณ์
และโรงเรียนบ้านแม่แขก ในระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2565
ณ วัดประชาวงศาราม เพื่อให้เยาวชนเติบโตด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยม
ด้วยคุณธรรม ให้รู้จักควบคุมตนเอง รู้จัก ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม
รู้จักหน้าที่ตนเอง นำหลักธรรมมาเป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,16:27   อ่าน 24 ครั้ง