โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.23 MB 20720
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.66 KB 20715
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 20717