เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
ข้อมูลทั่วไป
 • หน้าแรก
 • เนื้อหาสาระ
 • เผยแพร่ข่าวสาร
 • Downloads
 • ข่าวการศึกษา
  ขณะนี้มีปัญหาเรื่อง headlines จากเจ้าของเว็บ
  ข่าวประกาศ

  ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์
  เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
  ตามโครงการพัฒนาคุฯภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  โรงเรียนวัดโพธิ์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการดังนี้

  ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    จำนวน  2  รายการ
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
  รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ ณ วันประกาศ
  สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
  ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนวัดโพธิ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 
  สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนวัดโพธิ์ ในวันที่ 11 
  สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09..00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่
  เว็บไซต์ www.wps.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0831590179 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558


     นายวุฒิศักดิ์  ลิ้มเล็ก
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์


  http://www.secondary33.go.th/index.php?format=feed&type=rss
  All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
  You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
  themes by websurin